STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
PORTRET COMPONISTIC IRINA ODĂGESCU-ȚUȚUIANU
ARTICOL

În mai 2017 compozitoarea Irina Odăgescu-Țuțuianu a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani! Reprezentantă a unui modernism de factură moderată, în sensul realizării unei sinteze între vechi și nou, a unui echilibru între tradiția simfonică și principiile folclorului românesc, Irina Odăgescu-Țuțuianu a abordat aproape toate genurile muzicale. Din lista cu cele aproximativ 80 de opusuri lipsește opera, în timp ce domeniul muzicii corale este puternic reprezentat. Compozitoarea continuă tradiția corală clasică românească, cizelându-și un stil personal în care introduce intonația folclorică, determinând un limbaj modal asociat cu ritmuri asimetrice. Personalitatea sa creatoare se distinge printr-o tehnică solidă de compoziție, o gândire melodică modală cu ample dezvoltări armonico-polifonice, o subtilă cunoaștere a orchestrației și a conducerii vocilor umane, dimensiuni înnobilate de o expresie directă, spontană, pătrunsă de sinceritate.
Cuvinte-cheie: Irina Odăgescu-Țuțuianu, compozitoare, modernism de factură moderată, tradiție corală, intonație folclorică, factură ritmică

In May 2017 the composer Irina Odăgescu-Țuțuianu reached the beautiful age of 80 years! Representative of a modernism of a moderated persuasion, within the meaning of making a synthesis between the old and the new, balance between the symphonic tradition and the principles of the Romanian folklore, Irina Odăgescu-Țuțuianu has approached almost all the musical genres. From the list of about 80 ops, opera is missing, while the choral music field is heavily represented. The composer continues the classic Romanian choral tradition, in which she introduces the folkloric intonation, determining a modal language associated with assymetric rhythms. Her creative personality is distinguished by a solid composition technique, a modal melodic thinking with ample harmonic-polyphonic developements, a subtle knowledge of orchestration and effective conduct of the human voices, dimensions ennobled by a direct and spontaneous expression, penetrated by sincerity.
Keywords: Irina Odăgescu-Țuțuianu, composer, modernism of moderated persuasion, choral tradition, flokloric intonation, rhythmic structure