STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
SOME ASPECTS OF PERCEPTION IN MUSIC
ARTICOL

The aim of current article is not to provide a psychological explanation of human reaction to the music, but rather to follow the idea of music phenomena explanations throughout time. It encompasses three main aspects: human perception, certain music elements, and historical transformations based on the evolution of music theory. These aspects are illustrated through the subjective and objective features of perception. Music elements are described the way they were explained by several remarkable theorists throughout time. The elucidation of some aspects of perception in music occurs via different interpretations that theorists provide as the basis of historical evolution of musical thinking and understanding.
Keywords: music perception, music evolution, music elements, music theory, history of theory

Scopul articolului de față nu este de a oferi o explicaţie psihologică a modalităţii umane de a reacţiona la muzică, dar, de a urmări cum a fost explicat fenomenul muzical pe parcursul timpului. Drept bază servesc trei aspecte principale: percepţia umană, elementele muzicale şi transformările istorice în urma evoluţiei teoriei muzicii. Acestea sunt analizate prin prisma trăsăturilor subiective şi obiective ale percepţiei. Elementele muzicale sunt descrise aşa cum erau interpretate într-o anumită perioadă istorică. Elucidarea unelor aspecte ale percepţiei în muzică rezultă în baza acestor interpretări, care servesc drept punct de pornire a evoluţiei şi înţelegerii gândirii muzicale.
Cuvinte-cheie: percepţia muzicală, evoluţia muzicală, elemente muzicale, teoria muzicii, istoria teoriei