STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
SUITA CORALA CASA MARE LA IZVOARE DE T. ZGUREANU: PARTICULARITAȚI COMPOZIȚIONALE
ARTICOL

Suita corală “Casă mare la izvoare” de Teodor Zgureanu pe versurile lui Anatol Ciocanu prezintă un model al ciclului, în care genurile folclorice, exprimate în părți componente, se îmbină într-o structură compozițională specifică suitei instrumentale folclorice. Cele patru părți ale suitei: Doina, Hora, Bătuta, Sârba, prin intermediul genului și textului literar, la fel și prin mijloacele de expresivitate, caracteristice fiecărui număr în parte, se încadrează într-o unitate compozițională, elementul unificator al căreia este dramaturgia. Unitatea suitei “Casă mare la izvoare” este asigurată și de folosirea, pe parcursul ciclului, a tonalităților înrudite: g-moll – G-dur – F-dur – B-dur. Limbajul muzical al suitei este simplu, bazat pe relații armonice tradiționale, ritmurile dansurilor folclorice, predomină factura orchestrală, ceea ce justifică pe deplin originea genului.
Cuvinte-cheie: suită corală, genuri folclorice, microciclu

The choral-suite “The Big House at the Rivers” by Theodor Zgureanu, based on Anatol Ciocanu’s verses, presents a model of the cycle where the folk genres, expressed in the constituent parts are combined in a composition structure, that is specific to an instrumental folk suite. In the four parts of the suite — Doina, Hora, Bătuta, Sârba, through the genre of literary text and the expressivity means characteristic of each number, are all combined in a composition unit, the main unifying element being dramaturgy, centered on „microcycles”. The suite unity of “The Big House at the Rivers” is also assured throughout the cycle by some of the tonalities: g-moll – G-dur – F-dur – B-dur. The musical language of this suite is simple, based on traditional harmonic relations and on folk dance rythms, where also persists the orchestra structure that justifies the origin of this genre.
Keywords: choral suite, folk-genres, microcycle