STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОКАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В УКРАИНЕ. ТРИ ПОРТРЕТА
ARTICOL

В статье исследована педагогическая деятельность в Украине троих итальянских вокальных педагогов – Доменико Дельфино, Федерико Бугамелли и Этторе Гандольфи. Каждый из них после завершения профессиональной карьеры в начале ХХ века был приглашен для преподавания сольного пения в недавно образованные музыкальные
заведения Киева, Одессы и Харькова. Эффективная методика обучения, которой владели итальянские педагоги, позволила каждому из них приобрести известность и создать собственную вокальную школу в Украине. Они подготовили поколение одаренных оперных и концертных певцов, которые блистали на главных сценах бывшего СССР, а часть из них после завершения сценических выступлений, преподавая в консерваториях, эффективно внедряла и дополняла методику обучения вокала своих итальянских учителей. Таким образом достижения итальянской школы классического пения были положены в основу украинской вокальной школы.
Ключевые слова: итальянская вокальная школа, украинская вокальная школа, Д. Дельфино, Ф. Бугамелли, Э. Гандольфи, вокальная методика

Articolul cercetează activitatea pedagogică a trei profesori vocaliști italieni din Ucraina – Domenico Delfino, Federico Bugamelli și Ettore Gandolfi. După terminarea carierei profesionale la începutul secolului XX, fiecare dintre ei a fost invitat să predea cântul solo în instituțiile muzicale recent formate din Kiev, Odessa și Harkov. Metodologia de predare eficientă implementată de profesorii italieni a permis fiecăruia dintre ei să devină faimos și să-și creeze propria școală vocală în Ucraina. Ei au pregătit o generație de cântăreți de operă și concert înzestrați, care au strălucit pe cele mai importante arene ale fostei URSS, iar unii dintre ei, după ce au finalizat spectacole de scenă, predând la conservatorii, au introdus și au completat în mod eficient metoda de predare vocală profesorilor lor italieni. Astfel, realizările școlii italiene de canto clasic au stat la baza școlii vocale din Ucraina.
Cuvinte-cheie: școală vocală italiană, școală vocală ucraineană, D. Delfino, F. Bugamelli, E. Gandolfi, tehnică vocală

The pedagogical activities of three Italian vocal teachers – Domenico Delfino, Federico Bugamelli and Ettore Gandolfi in Ukraine have been investigated in the present paper. After finishing their professional career, each of them was invited to teach solo singing at the newly founded music institutions in Kyiv, Odessa, and Kharkov at the beginning of twentieth century.
Effective teaching methods, used by the Italian teachers, allowed each of them to gain fame and create their own vocal school in Ukraine. They trained a generation of gifted opera and concert singers who shone on the main stages of the former USSR, and some of them, having completed their stage performances, while teaching in conservatories, effectively introduced and supplemented their Italian professors’ vocal training methods. Thus, the achievements of the Italian school of classical singing
became the basis of the Ukrainian vocal school.
Keywords: Italian vocal school, Ukrainian vocal school, D. Delfino , F. Bugamelli, E. Gandolfi, vocal technique