STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
ИЗУЧЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ
ARTICOL

В статье рассматриваются тенденции изменений учебных программ в музыкальных вузах, связанные, с одной стороны, с очевидным расширением кругов исследовательских интересов и внесения новых междисциплинарных предметов, а с другой, с вовлечением новых регионов и национальных культур. Схожие изменения в последние десятилетия происходят в области музыкознания, соответственно, и в принципах преподавания в музыкальных вузах. Вследствие взаимопроникновения музыкознания и гуманитарных наук актуальность получила “музыкальная культурология”, а также вопросы систематизации и сравнительного анализа музыкальных культур. Особый интерес представляют культуры Восточного ареала в силу их своеобразия и исследовательских методов.
Интересные факты прослеживаются при рассмотрении деятельности и творчества армянских композиторов, проживающих в Иране. Изучение культуры армянской диаспоры, как своеобразной ветви армянского научного знания, может стать основой для обработки специального курса в программах истории и теории музыки. Ключевые слова: музыкальное образование, культурология, сравнительный метод, взаимодействие культур, Армения, Иран

Articolul pune în discuție tendințele de reformare a programelor de studiu în instituțiile muzicale de învățământ superior, care sunt în concordanță, pe de o parte, cu extinderea vădită a intereselor de cercetare și introducerea subiectelor interdisciplinare novatoare, iar pe de altă parte, cu antrenarea în acest proces a unor regiuni noi și a culturilor naționale ale acestora. În ultimele decenii au avut loc modificări de aceeași natură în domeniul științelor muzicale, care s-au răsfrânt, desigur, și asupra principiilor de predare în instituțiile muzicale de învățământ superior. În rezultatul întrepătrunderii reciproce dintre științele muzicale și umanitare, a căpătat relevanță și actualitate atât „culturologia muzicală” cât și problemele de sistematizare și analiză comparată a culturilor muzicale.
Un interes deosebit prezintă culturile din spațiul oriental, datorită trăsăturilor originale și metodelor de cercetare pe care le comportă. În acest sens, putem observa situații interesante, dacă cercetăm activitatea de creație a compozitorilor armeni, care trăiesc în Iran. Studierea culturii diasporei armene, din punct de vedere a cognoscibilității științifice a acestei ramuri, poate sta la baza implementării unui curs special în programele de istorie și teorie muzicală.
Cuvinte-cheie: educație muzicală, culturologie, metodă comparativă, interacțiunea culturilor, Armenia, Iran

The article discusses the trends of changing the curricula in music universities, associated, on the one hand, with the obvious expansion of research interests and the introduction of new interdisciplinary subjects, and on the other hand, with the involvement of new regions and national cultures. Similar changes have occurred in the field of musicology and in the principles of teaching at musical universities respectively in the recent decades. Due to the interpenetration of musicology and the humanities “musical culturology” has gained relevance, as well as the issues of systematization and comparative analysis of musical cultures. The cultures of the Eastern area are of particular interest due to their originality and research methods. Interesting facts can be seen when considering the activity and work the Armenian composers living in Iran. Studying the culture of the Armenian diaspora as a branch of Armenian scientific knowledge can become the basis for working up a special course
in the programs of the History and Theory of music.
Keywords: musical education, cultural studies, comparative method, interaction of cultures, Armenia, Iran