STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ХОРАЛА И.С. БАХА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО КАК ОБРАЗЕЦ РАННЕГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА С. ПЫСЛАРЬ
ARTICOL

В статье анализируются средства музыкальной выразительности и форма сочинения Снежаны Пысларь «Вариации на тему хорала И.С. Баха» для фортепиано. Делается вывод о том, что музыкальный язык и композиционно-драматургическая специфика данного произведения обусловлены его художественным замыслом,
связанным с реализацией вариационного принципа.
Ключевые слова: Снежана Пысларь, вариации, хорал, фортепиано, форма, жанр, фактура

În articol se analizează mijloacele de expresie și forma piesei „Variațiuni pe tema coralului de J.S. Bach” pentru pian de Snejana Pîslari. Se concluzionează că limbajul muzical și specificul compoziţional-dramaturgic ale lucrării sunt determinate de originalitatea ideii artistice asociate cu realizarea procedeului variațional.
Cuvinte-cheie: Snejana Pîslari, variațiuni, coral, pian, formă, gen, textură

In the article we analyze the means of musical expression and the form of composition «Variations on J.S. Bach’s choral» for piano by Snejana Pîslari. The conclusion is made that the musical language and the specifics of composition and dramaturgy of this work are determined by its artistic idea related to realization of variational principle.
Keywords: Snejana Pîslari, variations, choral, piano, form, genre