STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
КОМПОЗИЦИОНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРИО № 2 ДЛЯ СКРИПКИ, ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО Г. НЯГИ
ARTICOL

Г. Няга – один из наиболее значимых молдавских композиторов ХХ века, внесших значительный вклад в развитие национальной композиторской школы. Трио № 2 для скрипки, виолончели и фортепиано композитора – крупное одночастное произведение, состоящее из контрастных блоков: Lento – Allegro con brio – Lento. Логика сонатной формы здесь синтезируется с полифоническими принципами, создавая индивидуализированную композиционную структуру. Отметим большую роль полифонических приемов во всех разделах произведения, высокую степень интонационной и стилистической цельности опуса.
Ключевые слова: Г. Няга, трио, фуга, полифония, сонатная форма


Gh. Neaga este unul dintre cei mai remarcabili compozitori moldoveni din secolul XX care a contribuit semnificativ la dezvoltarea școlii naționale de compoziție. „Trio nr. 2 pentru vioară, violoncel și pian” este o lucrare mono-partită alcătuită din secțiuni contrastante Lento – Allegro con brio – Lento. Logica formei de sonată este sintetizată aici cu principiile polifonice, creând o structură compozițională individualizată. Observăm rolul important al procedeelor polifonice în toate secțiunile lucrării, un grad sporit de integritate intonațională și stilistică a opusului vizat.
Cuvinte-cheie: Gh. Neaga, trio, fugă, polifonie, forma de sonată

Gh. Neaga is one of the most important Moldovan composers of the 20th century, who contributed significantly to the development of the national school of composition. Trio no 2 for violin, cello and piano is a one-part work composed of contrasting sections Lento – Allegro con brio – Lento. The logic of the sonata is synthesized here with polyphonic principles, creating an individualized compositional structure. We observe the important role of polyphonic methods in all the sections of the work, a greater degree of the intonation and style integrity of this piece.
Keywords: Gh. Neaga, trio, fugue, polyphony, sonata form