STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
CULTURA SECURITARĂ CA FUNDAMENT AL BUNĂSTĂRII SOCIETĂŢII
ARTICOL

Diferenţele securitare, sociopolitice, economice, culturale, religioase, etice, mentale sau tehnologico-comunicaţionale, cu impact major asupra nivelului de trai, asupra standardelor de calitate a vieţii în comunităţile umane ce populează planeta Pământ contribuie la fortificarea potenţialului omenirii de a face faţă la cele mai violente şi distrugătoare efecte şi rezultate ale crizei globale pluridimensionale, prin diversitatea de şanse şi identităţi pe care o generează. Preocuparea centrală în procesul
edificării culturii securitare ca politică de stat reprezintă fortificarea securităţii umane cu noile sale aspecte în contextul abordării securitologice a edificării unei societăţi bazate pe cunoaştere, a unei societăţi renovate moral, refondate pe principii noosferice şi bioetice.
Cuvinte-cheie: cultură securitară, securitate umană, bunăstare socială, criză mondială, supravieţuirea omenirii, bioetică, dezvoltare durabilă

The socio-political, economic, cultural, religious, ethical, mental or technological-communicative differences, with a major impact on the living standards, on the quality of life standards in human communities inhabiting the planet Earth, contribute to the strengthening of mankind’s potential to cope with the most violent and destructive effects and results of the multidimensional global crisis, through the diversity of chances and identities it generates. The central concern in the process of building security culture as a state policy is the strengthening of human security with its new aspects in the context of the security approach to the building of a knowledge-based society, of a morally refurbished society, rebuilt on noospheric and bioethical principles.
Keywords: security culture, human security, social welfare, global crisis, human survival, bioethics, sustainable development