STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
CULTUROLOGIE VERSUS STUDIUL ARTELOR: ASPECTE DE CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ
ARTICOL

Subiectul cercetării temei constituie varietatea ştiinţelor socio-umanistice însuşite prin înţelegerea a două sectoare de activitate ştiinţifică – cultură şi artă. Ne-am propus să relevăm un adevăr ştiinţific cercetat şi promovat de savanţii din diverse domenii, ce au însuşit mai multe moduri de înţelegere a cunoaşterii ştiinţifice asupra studiului culturii şi artelor la diferite etape de dezvoltare a acestor specialităţi ştiinţifice.
Autoarea urmăreşte o abordare din unghiul de vedere al sociologiei culturii asupra raportului cultură-artă, din perspectiva de studiere a presupoziţiilor epistemologice asupra culturii şi artei.
Un alt aspect al demersului nostru este conjuncţia analizei culturologice cu cea specifică sociologiei artei. Abordarea sociologică a artei se înţelege ca discurs alternativ în raport cu discursul umanist, respectiv în raport cu ştiinţa culturologică şi cu istoria artei.

Cuvinte-cheie: cultură, culturologie, artă, studiul artelor, cunoaștere știinţifică, știinţe socio-umanistice, relaţii și raporturi

The subject of the research of the theme constitutes the variety of the socio-humanistic sciences acquired through the understanding of two sectors of scientific activity – culture and art. We set out to reveal a scientific truth researched and promoted by scientists from various fields, who have learned several ways of understanding the scientific knowledge about the study of culture and the arts at different stages of development of these scientific specialties.
The author follows an approach from the standpoint of the sociology of culture on the culture – art relationship, from the perspective of studying the epistemological presuppositions on culture and art.
Another aspect of our approach is the conjunction of the cultural analysis with that specific to the sociology of art. The sociological approach of art is understood as an alternative discourse in relation to the humanist discourse, respectively in relation to the cultural science and the history of art.
Keywords: culture, culturology, art, arts of study, scientific knowledge, socio-humanistic sciences, relationships and connections