STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
DRAMATURGIA NAȚIONALĂ LA TEATRUL RADIOFONIC ÎN ANII 1950—1960
ARTICOL

Obiectul cercetării îl constituie evoluția Teatrului radiofonic din Republica Moldova, începând cu anii ’50 ai secolului XX, specificându-se rolul dramaturgiei naționale în dezvoltarea acestui gen artistic în contextul timpului (anii 1950-1960), dar și în educarea cultural-estetică a receptorului. Demersul este unul introductiv la tema respectivă și se bazează, în principiu, pe metoda istorică de investigare, cu elemente de analiză estetică a discursului teatral de acest tip.
Anticipând cu o scurtă caracteristică a radio-teatrului, se evidențiază contextul apariției și activității Teatrului radiofonic la Radioul Național în anii 1950-1960, când se manifesta o „descătușare” creativă și spirituală, specifică perioadei respective.
Actorii de la Teatrul Dramatic „A.S. Pușkin” și de la Teatrul „Luceafărul” au interpretat roluri în spectacolele „Copiii și merele” de C. Condrea, „Două vieți și a treia” de F. Vidrașcu, „Casa Mare” de I. Druță ș.a., care au contribuit la afirmarea acestei arte dramatice verbal-sonore.
Cuvinte-cheie: teatru radiofonic, context sociocultural, dramaturgie națională, conflict moral-psihologic

The object of the present research is the evolution of the radio theater in the Republic of Moldova, starting with the 50s of the 20th century, but also in the cultural-artistic education of the receiver. The approach is an introduction to the respective theme and it is based, as a rule, on the historical method of investigation with elements of aesthetic analysis of the theatre discourse of this type.
Anticipating with a brief characteristic of the radio- theater, emphasis is laid on the context of the appearance and activity of the Radio Theater on the national radio in the years 1950-1960, when a creative and spiritual “disengagement”, specific to the respective period, was manifested. Actors from the “A.S.Pushkin and the “Luceafărul” Theatres performed the roles in the plays “Children and Apples” by C. Condrea, “Two Lives and the Third One” by F.Vidrascu, “Casa Mare” by I.Druta etc. that contributed to the affirmation of this dramatic verbal-phonic art.
Keywords: radio-theater, socio-cultural context, national drama, moral-psychological conflict