STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
GENUL ANIMALIER ÎN CREAŢIA SCULPTORILOR NAUM EPELBAUM ŞI NICOLAE GABZULIN
ARTICOL

Naum Epelbaum tinde spre reinterpretarea tradiţiilor artei populare şi aderă către curentele moderne, iar Nicolae Gabzulin se inspiră din modelele devenite clasice, adaptându-le la propriul său stil de creaţie. Studiile făcute de Naum Epelbaum (a absolvit Şcoala Superioară Industrială de Arte Plastice „V. Muhina” din Sankt-Petersburg în 1956) îi permit să abordeze genul animalier, care devine pentru el relevant, sculptorul experimentând şi căutând noi modalităţi de expresie. Nicolae
Gabzulin a absolvit Şcoala Republicană de Arte Plastice „I.E. Repin” din Chişinău. Eleganţa compoziţiilor sale se datorează implementării realizărilor sculptorilor din secolele XVIII-XIX, ajustate la exigenţele artei contemporane.
Cuvinte-cheie: genul animalier, compoziţie, plastică de mici dimensiuni, construcţii anatomice


Nahum Epelbaum tends to the reinterpretation of the traditions of folk art and adheres to the modern trends while Nikolai Gabzulin draws his inspiration from the models which have become classical ones, adapting them for his style. Naum Epelbaum graduated from the Higher Industrial School of Fine Arts named after V. Mukhin in St. Petersburg in 1956, and the study years allowed him to work in the animalistic genre, which became significant for him, when he was experimenting and looking for new methods of expression. Nikolai Gabzulin graduated from the Republican Art School named after I. E. Repin from Chisinau. The elegance of his compositions dates back to the 18th – 19th centuries, adapted to the period of modern art.
Keywords: animalistic genre, composition, plasticity of small forms, anatomical structures