STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
OPTIMIZING STUDENTS’ COOPERATION WITHIN AN INTERCULTURAL ENVIRONMENT: COMPETENCY DISCOURSE
ARTICOL

The article provides a competent analysis of the optimization of the cooperation between students and the intercultural environment. In particular, different dynamic subcultural forms of mixed types are described. The author defines the content of the transcultural environment as a macrocultural space, which determines different variants of cultural contexts, and generalizes the directions of forming the students’ intercultural competency in the process of studying professional and special disciplines. There are suggested five main models of constructing the content of intercultural education in different countries of the world based on the dialogue of cultures: partial, modular, monosubjective, complex and complementary.
The paper presents the results of the summative assessment of the theoretical and practical aspects of intercultural competency of students of higher artistic educational institutions, which was carried out for over six years at the Borys Grinchenko University of Kyiv and the State institution ”Ushynsky South-Ukrainian National Pedagogical University”. The respondents were Ukrainian and Chinese students of musical specialities.
Keywords: intercultural environment, competency discourse, students, optimization of cooperation

În articolul de mai jos se propune o analiză competentă a optimizării interacţiunii dintre studenţi şi mediul intercultural.
Sunt descrise, în special, diferite forme dinamice subculturale de tipuri mixte. Autorul defineşte conţinutul mediului transcultural ca un spaţiu macro-cultural, delimitează diverse opţiuni pentru contexte culturale şi rezumă direcţiile de formare a competenţei interculturale a studenţilor în procesul studierii disciplinelor profesionale şi speciale. Sunt propuse cinci modele de bază pentru formarea conţinutului educaţiei interculturale în diferite ţări ale lumii pe baza unui dialog cultural: parţial, modular, monosubiectiv, complex şi complementar.
Articolul prezintă rezultatele evaluării finale a aspectelor teoretice şi practice ale competenţei interculturale a studenţilor instituţiilor de învăţământ artistic superior, obţinute timp de şase ani la Universitatea „Boris Grinchenko” din Kiev şi Instituţia de Stat „Universitatea Naţională sud-ucraineană de Pedagogie „K.D. Ushinsky”. În calitate de respondenţi figurează studenţi ucraineni şi chinezi ai specialităţilor muzicale.
Cuvinte-cheie: mediu intercultural, discurs competent, studenţi, optimizare, interacţiune