STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
PARTICULARITĂŢI LEXICO-SEMANTICE ALE LIMBAJULUI MUZICAL ÎN ITALIANĂ
ARTICOL

Tema pe care ne-am propus să o examinăm în prezentul articol se încadrează în compartimentul lexicologiei italiene şi constituie o continuare a cercetărilor noastre în acest domeniu.
Această contribuţie urmăreşte scopul de a completa investigaţia noastră cu noi date, focalizând atenţia pe cercetarea unui limbaj concret si anume – a celui muzical. Vom trata în mod special unităţile lexicale cu o structură complexă, cum sunt cuvintele compuse şi polirematicile, la diferite niveluri lingvistice (lexical, morfologic şi semantic).
Cercetarea se axează pe cele mai frecvente structuri sintagmatice cu funcţii nominale, precum şi căile de pătrundere ale acestora în limbajul muzical. Deşi domeniul de interes identificat se centrează mai mult pe aspectul teoretico-descriptiv, implicit, se intersectează cu partea metodologică şi cea aplicativă.
Cuvinte-cheie: limba italiană, limbaj muzical, lexic, semantică, formarea cuvintelor, unităţi lexicale complexe, cuvinte compuse, expresii idiomatice


The theme we proposed to examine in this article falls within the Italian lexicology compartment and is a continuation of our research in this field.
This contribution aims to complement our investigation with new data, focusing on the research of a concrete, namely, musical language. We specifically deal with lexical units with a complex structure, such as compound words and the polyrematics at different linguistic levels (lexical, morphological and semantic).
The research is focused on the most common syntagmatic structures with nominal functions, as well as their pathways into the musical language. Although the field of interest identified focuses more on the theoretical-descriptive aspect, it implicitly intersects with the methodological and applicative part.
Keywords: Italian language, musical language, lexicon, semantics, word formation, complex lexical units, compound words, idiomatic expressions