STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
RESURSE ELECTRONICE CREDIBILE PENTRU PROCESUL DE STUDII ȘI CERCETARE
ARTICOL

Ne propunem abordarea practică și teoretică a subiectului privind resursele electronice credibile pentru procesul de studii și cercetare în contextul creșterii/dezvoltării tehnologiilor informaționale, a abundenței de resurse fake news și a insuficienței controlului asupra calității conținuturilor. Împărtășindu-ne experiența și abilitățile vom putea demonstra că aplicarea tehnologiilor digitale în științele umanistice și sociale este accesibilă tuturor cercetătorilor dispuși să studieze, să analizeze, să reflecte, să publice și să facă schimb de opinii. Multitudinea de documente și varietatea acestora ne obligă să facem o selecție riguroasă a resurselor utilizate. De asemenea, este important să avem competențele necesare (inclusiv digitale) pentru a căuta, regăsi și utiliza corect informația.
Cuvinte-cheie: resurse electronice, resurse credibile, studii, cercetare, tehnologii informaționale

We propose a practical and theoretical approach to the subject on credible electronic resources for the study and research process in the context of the growth / development of information technologies, the abundance of fake news resources and insufficient control over the quality of the contents. By sharing our experience and skills we will be able to demonstrate that the
application of digital technologies in the humanities and social sciences is accessible to all researchers willing to study, analyze, reflect, publish and exchange views. The multitude of documents and their variety obliges us to make a rigorous selection of the resources used. It is also important to have necessary skills (including digital) to search, find and use information correctly.
Keywords: electronic resources, credible resources, studies, research, information technologies