STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
UN FULG DE SOARE PENTRU VOCE ȘI PIAN DE LAURENȚIU GONDIU : FUZIUNI STILISTICE ȘI DE GEN
ARTICOL

Articolul vizat este dedicat creației cameral-vocale „Un fulg de soare”, scrisă în 2001 și semnată de Laurenţiu Gondiu, compozitor talentat din Republica Moldova, stabilit în România.
Pe baza unei analize detaliate, se fac precizări privind limbajul muzical al acestei miniaturi care se deosebește printr-un caracter sintetic, îmbinând firesc tradiția academică, elementele muzicii pop, specificul metro-ritmic al jazzului, păstrând concomitent individualitatea limbajului muzical al lui L. Gondiu. Sub aspect arhitectonic, se depistează o formă individualizată bazată pe fuziunea unui rondo clasic cu forma tripartită complexă, ale cărei secțiuni sunt supuse principiului variațional, tipic pentru creația cameral-vocală a compozitorului.
Cuvinte-cheie: Laurenţiu Gondiu, Republica Moldova, creația cameral-vocală, miniatură, „Un fulg de soare”

The article is dedicated to the chamber-vocal creation by Laurenţiu Gondiu, talented composer from the Republic of Moldova, established in Romania. The chamber-vocal miniature „Un fulg de soare” (A sun flake) written in 2001 is in the centre of the author’s interest. On the basis of a detailed analysis, the author draws the conclusion about the musical language of this miniature that is distinguished by its synthetic character, combining naturally the academic tradition, elements of popular music, the metro-rhythmic specificity of jazz, and, at the same time, preserving the individuality of L.Gondiu’s musical language. From the point of view of the architectural aspect, an individualized form is found that is based on the fusion of classical rondo with the complex tripartite form, whose sections are subject to the variation principle, typical of the chambervocal
creation of the composer.
Keywords: Laurenţiu Gondiu, Republic of Moldova, chamber-vocal creation, miniature, „Un fulg de soare”