STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КЛАССЕ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО
ARTICOL

Данная статья посвящена некоторым особенностям работы со студентами разных специальностей в классе Общего фортепиано. Специфика этого предмета заключается в преподавании навыков игры на фортепиано будущим композиторам, духовикам, струнникам, вокалистам, музыковедам, народникам, дирижёрам хора.
Владение данным инструментом студентами разных специальностей необходимо для занятий по музыкально-теоретическим дисциплинам: истории музыки, сольфеджио, гармонии, анализу формы, полифонии, для изучения произведений по специальности. Знание партии солиста и фортепианного аккомпанемента поможет будущим музыкантам в исполнительской и педагогической практике.
Ключевые слова: общее фортепиано, специфика преподавания, студенты разных специальностей, исполнительство, аккомпанемент, музыкально-теоретические дисциплины, педагогическая практика

În acest articol sunt abordate unele particularităţi ale lucrului cu studenţii de diferite specialităţi în cadrul lecţiilor la disciplina Pian general. Specificul obiectului constă în predarea şi formarea deprinderilor de a cânta la pian a viitorilor compozitori, suflători, vocalişti, violonişti, interpreţi la instrumentele populare şi dirijori de cor. Iscusinţa de a mânui pianul cu dibăcie de către studenţii de diferite specialităţi este necesară pentru implementarea ei în cadrul diverselor activităţi muzical-teoretice: istoria muzicii, solfegiu, armonia, analiza formei, polifonia etc. Abilităţile căpătate pe parcursul lecţiilor teoretice vor putea fi aplicate cu succes în practica de interpretare şi cea pedagogică a viitorilor muzicieni.
Cuvinte-cheie: pian general, specificul predării, studenţi de diferite specialităţi, interpretare, acompaniament, discipline muzical-teoretice, practică pedagogică

This article focuses on some particularities of working with students of different specialties in the classes of the General Piano discipline. The specificity of the subject consists in teaching piano playing skills to future composers, wind instruments players, vocalists, musicologists, violinists, performers of folk instruments and choir conductors. The ability of skillfully playing the piano by students of different specialties is necessary for their classes in musical and theoretical disciplines: music history, solfeggio, harmony, analysis of forms, polyphony and for studying specialized works. The knowledge of the soloist’s part and the piano accompaniment will help the future musicians in their interpretative and teaching practice.
Keywords: general piano, specifics of teaching, students of different specialties, interpretation, accompaniment, musical-theoretical disciplines, pedagogical practice