STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЖАЗОВЫМИ СТАНДАРТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИМПРОВИЗАЦИИ
ARTICOL

Джазовые стандарты – важная часть репертуара любого джазового исполнителя. В предлагаемой статье рассматриваются основные принципы и подходы к импровизационной обработке джазовых стандартов. Основное внимание уделяется мелодии и гармонии как важнейшим средствам импровизационного варьирования.
Ключевые слова: джаз, джазовый стандарт, импровизация, тема, обработка темы, мелодия, гармония

Standardele de jazz reprezintă o parte importantă a repertoriului oricărui jazzman. În prezentul articol se discută principiile şi abordările de bază ale prelucrării improvizatorice a standardelor de jazz. Atenţia principală este acordată melodiei şi armoniei ca mijloacele cele mai importante de variere improvizatorică.
Cuvinte-cheie: jazz, standard de jazz, improvizaţie, temă, prelucrarea temei, melodie, armonie

Jazz standards are an important part of the repertoire of any jazzman. This article discusses the basic principles and approaches to improvising processing of jazz standards. The main attention is paid to melody and harmony as the most important means of improvisational variation.
Keywords: jazz, jazz standard, improvisation, theme, theme processing, melody, harmony