STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
INTERDISCIPLINARY VIEW ON THE THEORY AND METHODS OF MUSIC PEDAGOGY
ARTICOL

Current trends in the development of the methodological basics of music pedagogy are considered in the context of the interdisciplinary strategy of scientific research with the cultural vector prioritized within its framework. The article discusses options of the implementation of this strategy at the intersection of music pedagogy and ethnopsychology, culture history, organology, and in particular, campanology. It draws attention to the importance of the synthesis of arts in the education of future music teachers as one of the conditions for the development of their professional competencies.
Keywords: music pedagogy, methodology, interdisciplinarity, scientific sources, synthesis of arts, content of education, teaching methods

În prezentul studiu sunt evidenţiate tendinţele actuale de dezvoltare a bazelor metodologice ale pedagogiei muzicale în contextul strategiei interdisciplinare a cercetării ştiinţifice, în cadrul căreia se acordă prioritate vectorului culturologic. De asemenea, sunt evidenţiate câteva aspecte de implementare a acestei strategii la nivel de întretăiere a pedagogiei muzicale cu etnopsihologia, istoria culturii, organologia şi, în special, cu ştiinţa companologică. O atenţie deosebită în educarea viitorilor profesori de muzică se acordă sintezei artelor, aceasta fiind una dintre condiţiile esenţiale ale dezvoltării competenţelor lor profesionale.
Cuvinte-cheie: pedagogie muzicală, metodologie, interdisciplinaritate, surse ştiinţifice, sinteza artelor, conţinut educaţional, metodică de predare