STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
METODELE MODERNE DE PREDARE A OBIECTELOR MUZICALE TEORETICE
ARTICOL

Articolul este dedicat problemelor predării obiectelor muzicale teoretice cu folosirea tehnologiilor moderne. Este tratată problema modificărilor specifice cauzate de utilizarea computerului în sfera generală şi educaţia muzicală profesională. Sunt abordate câteva componente de bază ale noilor medii creative educaţionale şi anume – tehnologiile muzicale pe calculator.
Este descris sistemul metodologic, folosind tehnologiile muzicale în toate domeniile educaţiei muzicale. Nevoia de a dezvolta mijloacele tehnologice moderne, astfel încât să transforme formele şi metodele pentru acumularea şi transmiterea cunoştinţelor despre muzică şi muzicologie, este accentuată în contextul sarcinii generale pentru unificarea diferitelor abordări ale problemei într-un întreg.
Cuvinte-cheie: tehnologii computerizate, spaţiu digital, internet, programe muzicale, bibliotecă digitală

The article is dedicated to the problems of teaching theoretical musical subjects with the use of modern technologies. The author considers the problem of the specific changes caused by the use of the computer in the general sphere and professional music education. He examines several basic components of the new creative educational environments, namely the computer music technologies. In the article, there is a description of the methodological system that uses music technologies in all fields of music education. The need to develop modern technological means so as to transform the forms and methods for the acquirement and transmission of the knowledge of music and musicology is emphasized in the context of the general task of unifying the different approaches to the problem as a whole.
Keywords: computer technologies, digital space, internet, musical programs, digital library