STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
TRADITIONS OF FOREIGN MUSICOLOGY IN THE STUDY OF PIANO ART IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
ARTICOL

The article highlights the significance of the scientific works carried out by the Moldovan pianists under the guidance of graduates of foreign musical colleges and reveals different facets and aspects of piano music in the cultural life of the Republic of Moldova. It presents a panorama of historical and theoretical materials exposed in the theses and monographs of A. Miroshnikov, I. Milutina, L. Ryaboshapka, E. Kishka, E. Gupalova, R. Roman, I. Hatipova, Yu. Troyan, T. Melnik and the author of this paper. The above-mentioned works are viewed from the standpoint of the interpretation of the traditions of Russian musical science.
Keywords: musicology, thesis, monograph, piano art of the Republic of Moldova

Articolul accentuează importanţa lucrărilor ştiinţifice realizate de pianiştii moldoveni sub îndrumarea absolvenţilor universităţilor muzicale din străinătate, dezvăluind diferite faţete şi laturi ale muzicii la pian în viaţa culturală a Republicii Moldova. Este prezentată o panoramă a materialelor istorice şi teoretice expuse în disertaţii şi monografii de A. Miroşnicova, I. Milutina, L. Reaboşapca, E. Kişki, E. Gupalova, R. Roman, I. Hatipova, Iu. Troian, T. Melnic şi autorul acestei publicaţii. Aceste lucrări sunt analizate din punct de vedere al reflectării în ele a tradiţiilor ştiinţei muzicii ruse.
Cuvinte-cheie: muzicologie, disertaţie, monografie, artă la pian din Republica Moldova