STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
СЛУШАНИЕ, ТРАНСКРИБИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДЖАЗОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ИМПРОВИЗАЦИИ
ARTICOL

Самостоятельная работа музыканта над огромным творческим наследием в области джазовой музыки, нашедшим отражение в аудио и видеозаписи, составляет важную составляющую сложного процесса обучения джазовой импровизации. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты формирования навыков импровизации, связанные с изучением записей джазовых композиций в исполнении выдающихся мастеров.
Ключевые слова: анализ, аудио- и видеозапись, джаз, импровизация, слушание, транскрибирование

Activitatea de sine stătătoare a muzicianului asupra unei imense moşteniri în domeniul muzicii jazz, reflectată în înregistrări audio şi video, este o componentă importantă a procesului complex de predare a improvizaţiei jazz. În acest articol se scot în evidenţă unele aspecte de formare a deprinderilor de improvizaţie legate de studiul compoziţiilor jazz înregistrate de către maeştri remarcabili.
Cuvinte-cheie: analiză, ascultare, înregistrare audio şi video, transcriere

The independent work of the musician on a huge creative heritage in the field of jazz music, reflected in audio and video recordings, is an important component of the complex process of teaching jazz improvisation. This article discusses some aspects of the formation of improvisation skills associated with the study of records of jazz compositions performed by outstanding masters.
Keywords: analysis, listening, jazz, improvisation, audio and video recording, transcribing