STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
РОЗОВЫЕ ОЧКИ: ЗАЩИТА ИЛИ ОТРИЦАНИЕ? О ДЕТСКОМ РЕПЕРТУАРЕ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА КУКОЛ
ARTICOL

В статье рассматриваются типы режиссерской интерпретации литературного первоисточника в спектаклях для детей Белорусского государственного театра кукол начала ХХІ века. В работе выделены два типа интерпретирования текстовой первоосновы, характерные для детского репертуара: на основе иллюстрации текста и на основе исследования текста. Также в статье представлен анализ спектаклей для детей Белорусского государственного театра кукол в соответствии с классификацией типов режиссерской интерпретации литературного первоисточника.
Ключевые слова: театр кукол, спектакли для детей, режиссерская интерпретация, визуальный образ

Articolul pune în discuţie tipurile de interpretare regizorală a sursei literare iniţiale în spectacole pentru copiii ale Teatrului de Păpuşi din Belarus la începutul secolului XXI. Se disting două tipuri de interpretare a elementelor textuale prime, caracteristice repertoriului copiilor: pe baza ilustraţiilor la text şi pe baza studierii textului. Articolul prezintă, de asemenea, o analiză a spectacolelor pentru copiii ale Teatrului de Păpuşi din Belarus, în conformitate cu clasificarea tipurilor de interpretare regizorală a sursei literare iniţiale.
Cuvinte-cheie: teatru de păpuşi, spectacole pentru copii, interpretare regizorală, imagine vizuală

The article considers the types of the director’s interpretation of the literary source in the performances for children of the Belarusian State Puppet Theater at the beginning of the 21st century. Two types of interpretation of the textual basis, characteristic of the children’s repertoire, are distinguished in the work: based on the illustration of the text and based on the study of the text. The article also presents an analysis of the performances for children of the Belarusian State Puppet Theater in conformity with the classification of the types of the director’s interpretation of the literary source.
Keywords: puppet theater, performances for children, director’s interpretation, visual image