STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR PSIHOMOTRICE LA VOCALIŞTI ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ARTISTIC
ARTICOL

Actualmente, politicile educaţionale în vederea pregătirii profesionale a viitorilor specialişti sunt focalizate pe predarea celor mai importante particularităţi aferente specializării şi pe calitatea însuşirii acestora.
Sistemul de valori caracteristice vocalistului modern generează amplificarea „resurselor interne” ale organismului şi, pe lângă faptul de manifestare a unor calităţi ce ţin anume de siguranţa sunetului/vocii, acesta trebuie să fie în măsură să se manifeste balansat şi din punct de vedere al aspectului psihomotric, particularităţi care fortifică dimensiunea psihofizică la un aşa nivel, încât să fie asigurate şi susţinute cele mai însemnate eforturi.
Cuvinte-cheie: vocalişti, calităţi psihomotrice, calităţi fizico-motrice, aparat neuromuscular, instituţii de învăţământ artistic, pregătirea vocaliştilor

Currently, the educational policies for the professional training of the future specialists are focused on teaching the most important particularities related to the specialization and the quality of their learning.
The system of values characteristic of the modern vocalist generates the amplification of the „internal resources” of the organism and, in addition to the fact that it has certain qualities that are related to the sound / voice safety, it must be able to manifest itself balanced, also from the point of view of the psychomotor aspect, the peculiarities that strengthen the psychophysical dimension to such a level, so as to secure and support the most significant efforts.
Keywords: vocalists, psychomotor qualities, physical-motor qualities, neuromuscular apparatus, institutions of artistic education, training of vocalists