STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
ESTRADA – ARTĂ DE SINTEZĂ. SPECIFIC ŞI PARTICULARITĂŢI
ARTICOL

Estrada – artă de sinteză, care înglobează majoritatea genurilor artei: arta actorului, arta muzicală, arta coregrafică, artele plastice etc. La moment, estrada este una dintre cele mai răspândite forme ale artei. Prin multitudinea intercalărilor genurilor şi diversitatea mijloacelor de expresivitate, atât a limbajului cât şi a mijloacelor tehnice, estrada devine, în acelaşi timp, o artă complexă şi perceptibilă. În ultimii ani, mijloacele şi modalităţile de expresie caracteristice estradei, capătă repede amploare şi în arta dramatică. Arta spectacolului de estradă este o artă imediată, a procesului, şi nu a rezultatului. O altă caracteristică este lipsa peretelui „4” – comunicarea directă a artistului cu spectatorul, expresivitatea în gândire, mişcare şi formă.
Estrada, la fel ca celelalte arte, se află într-un proces permanent de transformare şi evoluţie. În timp, optica ei schimbă unghiul de vedere asupra lucrurilor şi este perfectibilă în funcţie de gradul şi diversitatea informaţiei culturale, de evoluţia cunoaşterii ştiinţifice.
Cuvinte-cheie: estrada, estrada – artă de sinteză, arta estradei, formele estradei, estrada – laconism, expresivitate şi formă

Estrada – art of synthesis, which encompasses most of the genres of art: acting art, musical art, choreographic art, plastic arts etc. Estrada, at the moment, is one of the most widespread forms of art. Through the multitude of intercalated genres and diversity of expressive means of both language and technical means, Estrada becomes, at the same time, a complex and perceptible art. In recent years, the ways and means of expression typical of Estrada, are rapidly expanding in the dramatic art. The art of the stage show is an immediate art of the process and not of the result. Another feature is the lack of wall „4” – the artist’s direct communication with the spectator, expressiveness in thinking, movement and form.
Estrada, like the other arts, is in a permanent process of transformation and evolution. Over time, its perspective changes the angle of view on things and it is perfectible depending on the degree and diversity of the cultural information, the evolution of scientific knowledge.
Keywords: estrada, estrada – art of synthesis, estrada art, estrada forms, estrada – laconism, expressivity and form

Cuvinte-cheie