STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
ANALIZA CRITICĂ A SURSELOR BIBLIOGRAFICE LA DISCIPLINA ISTORIA ARTELOR
ARTICOL

În activitatea ştiinţifică şi didactică desfăşurată în cadrul disciplinei istoria artelor plastice apar un şir de probleme de documentare şi prelucrare a informaţiei. Soluţionarea acestor aspecte nu este doar prerogativa profesorului, ci şi a studentului.
În procesul de învăţare studentul urmează să-şi dezvolte continuu capacitatea de a găsi, selecta şi analiza informaţia. În articol sunt punctate principalele probleme întâlnite în procesul de documentare la disciplina istoria artelor şi metodele de clarificare a acestora; sunt clasificate şi prezentate informaţiile şi sursele bibliografice specifice disciplinei, dar şi tehnicile de
dezvoltare a gândirii critice aplicabile în contextul descris. Autorul elaborează 3 activităţi de învăţare, în cadrul cărora au fost analizate 4 probleme de documentare.
Cuvinte-cheie: bibliografie, informaţie, documentare, istoria artelor plastice, analiză, învăţare, gândire critică

In the scientific and didactic activity carried out within the art history module there occur some problems with documentation and information processing. Solving these issues is not only the prerogative of the teacher, but also of the student.
In the learning process, the student should continuously develop the ability to find, select and analyze information. The article outlines the main problems encountered in the process of documentation in the art history module and the methods of clarifying them; the author classified and presented the information and bibliographic sources specific to the discipline, but also the
techniques of developing critical thinking skills applicable to the described context. She has elaborated 3 learning activities, in which 4 documentation problems have been analyzed.
Keywords: bibliography, information, documentation, art history, analysis, learning, critical thinking