STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
COMPOZIŢIA – BAZA PROCESULUI DE DEZVOLTARE A PERCEPŢIEI VIZUALE CREATIVE LA STUDENŢI
ARTICOL

Articolul se axează pe prezentarea caracteristicilor compoziţiei şi a perceperii acesteia, care necesită gândire, deducţie, utilizarea cunoştinţelor acumulate în procesul studierii.
Imboldul emoţional de a crea o operă plastică presupune efectul senzorial legat de percepţia vizuală, care este acţiunea omului de a percepe lumea prin prisma viziunii artistului. Sistemul ei constructiv este cel mai important, deoarece are loc prin intermediul ochilor studenţilor, în coerenţă cu gândirea creativă, reflectată în organele de simţ, care ating atât starea sufletească cât şi cea psihologică a creatorului.
Asemenea modalitate asigură studentului calea de penetrare în esenţa procesului de creaţie artistică, oferindu-i posibilitatea să evolueze de la gând la acţiune, iar imaginându-şi structura compoziţională – să caute metode de a transforma imaginarul în material.
Cuvinte-cheie: compoziţie, bazele compoziţiei, percepţia vizuală, creativitate, armonie, gândire compoziţională

The article focuses on presenting the characteristics of composition and its perception, which requires thinking, deducing, the use of the knowledge accumulated in the study process.
The emotional impetus to create a plastic work implies the sensory effect related to the visual perception, which is the human action to perceive the world through the artist’s vision. Its constructive system is the most important, because it takes place through the eyes of the students, in coherence with the creative thinking, reflected in the sense organs, which reach both the creator’s spiritual and psychological state.
Such a way provides the student with the path of penetration in the essence of the artistic creation process, giving him the possibility to evolve from thought to action – and imagining his composition structure – to look for ways to transform the imaginary into material.
Keywords: composition, basis of composition, creative visual perception, harmony, compositional thinking