STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
METODELE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ APLICATE ÎN CADRUL PICTURII FIGURATIVE
ARTICOL

În urma analizei situaţiei existente în domeniul ştiinţific al picturii figurative, se evidenţiază multiple lipsuri, goluri sau incertitudini, care motivează procesul de cercetare şi elaborarea unor metodologii specifice. Vizorul metodologic se concentrează pe sumarea şi structurarea criteriilor de analiză a picturii figurative, reieşind din aria sau sfera influentă în contemplarea imaginii plastice. Totalitatea acestora este structurată în două mari compartimente considerate categorii ale formei şi mesajului din cadrul imaginilor figurative. Metodologia propusă oferă o consecutivitate deductivă în procesul de investigare a picturii figurative, prin care, pe de o parte, se evidenţiază cele mai importante probleme ştiinţifice în domeniu, iar pe de alta se pronunţă cele mai semnificative, importante sau notorii valori promovate prin figurativ.
Cuvinte-cheie: pictură figurativă, compoziţie monofigurativă, bifigurativă, multifigurativă, formă, mesaj

The analysis of the existing situation in the scientific field of figurative painting reveals multiple shortcomings, gaps or uncertainties, which motivate the research process and the development of specific methodologies. The methodological viewfinder focuses on summing and structuring the criteria for the analysis of figurative painting following from the area or sphere influencing the contemplation of the plastic image. All these are structured in two large compartments considered categories of the form and message within the figurative images. The proposed methodology provides a deductive sequence in the process of investigating figurative painting, by which, on the one hand, the most important scientific issues in the field are highlighted, but on the other hand, the most significant and important values promoted by figurative painting are pointed out.
Keywords: figurative painting, monofigurative composition, bifigurative, multifigurative, portrait, shape, message