STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
MODA CA FENOMEN ESTETIC ŞI FORMĂ DE COMUNICARE
ARTICOL

Moda reprezintă un fenomen estetic şi sociocultural complex cu o structură polisemantică ramificată care se află într-un proces continuu de comunicare în interiorul propriului sistem, interacţionând cu diverşi factori din exterior, de natură economică, politică, socială, culturală. Moda este influenţată şi influenţează, la rândul său, procesele de creare a formelor atât în plan estetic cât şi sociocultural. Fiind un fenomen reprezentativ al civilizaţiei occidentale contemporane, el necesită o abordare inter şi transdisciplinară.
Lucrarea demonstrează deosebirea, dar şi conştiinţa similitudinii dintre dimensiunile estetică şi comunicativă ale modei, aşa cum sunt delimitate în literatura de specialitate. Abordarea estetică şi artistică a modei este complementată de aspectul comunicaţional al fenomenului, ceea ce este important, în special, acum când sunt recunoscute valenţele sale atât pe plan teoretic cât şi pragmatic, astfel contribuind la noi înţelegeri în teoria modei contemporane.
Cuvinte-cheie: teoria modei, esteticul, stil, gust estetic, semn, limbaj, comunicare nonverbală

Fashion represents a complex aesthetic and socio-cultural phenomenon with a ramified polysemantic structure that is in a continuous process of communication within its own system, interacting with various external factors of economic, political, social, cultural nature. Fashion is influenced and influences the processes of creating both aesthetical and socio-cultural forms. Being a phenomenon representative of contemporary Western civilization, it requires an inter and transdisciplinary approach.
The work demonstrates the difference, but also the awareness of the similarity between the aesthetic and communicative dimensions of fashion, as delimited in speciality literature. The aesthetic and artistic approach of fashion is complemented by the communicative aspect of the phenomenon, which is especially important now when its valences are recognized both theoretically and pragmatically, thus contributing to new understandings in the contemporary fashion theory.
Keywords: fashion theory, aesthetics, style, aesthetic taste, sign, language, nonverbal communication