STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
ЖАНРОВЫЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ЭЛЕГИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ ИЗ ВОКАЛЬНО-СИМФОНИЧЕСКОГО ЦИКЛА ДЛЯ БАРИТОНА С ОРКЕСТРОМ ПО ПРОЧТЕНИИ Г. ЧОБАНУ
ARTICOL

В статье анализируется специфика межжанрового взаимодействия в «Элегической поэме» для баритона и симфонического оркестра на стихи Валерия Матея из вокально-симфонического цикла «По прочтении» („Après Une Lecture”) Г. Чобану. Исследователь отталкивается от определения жанра произведения самим композитором, а также его аннотации, которые акцентируют синтез академических жанров, дополненных фольклорной дойной в виде цитаты. Кросс-жанровый анализ «Элегической поэмы» с опорой на жанровые признаки позволил выявить первооснову ее поэтики.
Ключевые слова: «Элегическая поэма», «По прочтении», музыкальный жанр, элегия, элегичность, поэма, дойна, поэтика, вокально-симфонический цикл, межжанровое взаимодействие

În articol este analizată specificitatea interacțiunii între genuri în „Poemul elegiac” pentru bariton și orchestră simfonică pe versuri de Valeriu Matei din ciclul vocal-simfonic „Après Une Lecture” de Ghenadie Ciobanu. Cercetătorul se bazează pe definiția originală a compozitorului cu privire la genul creației, precum și pe adnotările sale, în care este reliefată sinteza genurilor academice, completate de doina folclorică sub formă de citat. Analiza cross-genuistică a „Poemului elegiac” din perspectiva trăsăturilor specifice genurilor a determinat identificarea principiilor fundamentale ale poeticii sale.
Cuvinte-cheie: „Poem elegiac”, „Après Une Lecture”, gen muzical, elegie, elegiac, poem, doină, poetică, ciclu vocal-simfonic, interacțiune de genuri

The article is focused on the analyze of the specifics of inter-genre interactions in the “Elegiac Poem” to the verses of Valeriu Matei from the vocal-symphonic cycle for baritone and symphony orchestra “Après Une Lecture” by Ghenadie Ciobanu. The researcher relies on the original definition of a work’s genre by the composer himself, as well as on his annotation, which emphasize the synthesis of academic genres, supplemented by the folklore doina in the form of a quotation. Cross-genre analysis of the “Elegiac Poem” based on genre features made it possible to identify the fundamental principles of its poetics.
Keywords: “Elegiac Poem”, “Après Une Lecture”, musical genre; elegy, elegiac, poem, doina, poetics, vocal-symphonic cycle, inter-genre interaction