STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
GLANCE BEHIND THE CURTAIN/GLANCE FOR THE CURTAIN Г. ЧОБАНУ: ОСОБЕННОСТИ МАКРОТЕМАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ)
ARTICOL

Сочинение Г. Чобану „Glance Behind The Curtain/Glance for The Curtain” относится к жанрово многосоставным произведениям, так называемым свободно-смешанным жанрам. В нем прослеживаются признаки камерной симфонии и инструментальной музыки. Сочинение является концептуальным по своему идейному содержанию, здесь органично переплетаются различные философские идеи и поэтические образы. Произведение организовано по принципу параллельной драматургии, основанной на развитии трех макротем, отличающихся по параметру экспрессии.
Ключевые слова: камерная симфония, инструментальная музыка, параллельная драматургия, макротема, параметр экспрессии

Sub aspect genuistic, creația lui Gh. Ciobanu „Glance Behind The Curtain/Glance for The Curtain” se referă la așa-numitele genuri libere-mixte, lucrări complexe în care pot fi observate elemente ale simfoniei de cameră și ale muzicii instrumentale. Pe plan semantic, compoziția este conceptuală,, în care se împletesc organic diverse idei filozofice și imagini poetice. Lucrarea este organizată după principiul dramaturgiei paralele, bazată pe dezvoltarea a trei macro-teme diferite ca parametri de expresie.
Cuvinte-cheie: simfonie de cameră, muzică instrumentală, dramaturgie paralelă, macro-temă, parametru de expresie

The composition by Gh. Ciobanu ”Glance Behind the Curtain/ Glance for the Curtain” refers to the genre-composed works, the so-called free-mixed genres. Here there are signs of chamber symphony and of instrumental music. The composition is conceptual in its ideological content, where various philosophical ideas and poetic images are organically intertwined. The work is organized according to the principle of parallel dramaturgy, based on the development of three macrothemes that differ in the expression parameter.
Keywords: chamber symphony, instrumental music, parallel dramaturgy, macrotheme, expression parameter