STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
ТЕМБРОВО-ФАКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕРТНОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА С. ПЫСЛАРЬ
ARTICOL

В статье рассматриваются особенности стиля симфонического произведения «Концертная музыка» С. Пысларь. Прототипом для данного сочинения послужил жанр концерта для оркестра. Его генезис проявляется в особой организации композиции с ведущей ролью принципов концертирования, которые реализуются, в первую очередь, в области темброво-фактурных стратегий. Повышенное внимание к тембру, ритму, фактурному рисунку отодвигает мелодический фактор на второй план. Автор применяет технику концертирования малых оркестровых групп, вводя краткие сольные реплики-вставки в диалогическом изложении. Традиционную сольную виртуозность заменяет концертная виртуозность оркестра. Тембровая работа выступает в сочинении как главный игровой принцип организации концерта как жанра.
Ключевые слова: Снежана Пысларь, симфоническое творчество, Концертная музыка, концерт для оркестра, тембровая драматургия, оркестровый стиль

Articolul se referă la particularitățile stilului simfonic al creației „Musica concertata” de S. Pâslari. Prototip al acestei lucrări este genul de concert pentru orchestră. Această sursă genuistică se manifestă în organizarea specifică a compoziției, în care rolul conducător aparține principiilor concertante, realizate, în primul rând, prin intermediul unor strategii factural-timbrale. Factorul melodic este transpus pe plan secund, în timp ce compozitoarea acordă o atenție sporită timbrului, ritmului și modelului factural. S. Pâslari aplică tehnica de concertare în grupuri orchestrale mici, introducând scurte replici solo, în expunere dialogală. Tradiționala virtuozitate solistică este înlocuită cu virtuozitatea concertistică a orchestrei. Principiul interpretativ central în organizarea genuisitcă a concertului îl constituie aspectul timbral.
Cuvinte-cheie: Snejana Pîslari, lucrări simfonice, Muzica concertata, concert pentru orchestră, dramaturgie timbrală, stil orchestral

The article considers the stylistic features of the symphonic work „Concert Music” by S. Pyslar. The genre of the concerto for orchestra served as the prototype for this work. The genre genesis is manifested in a special organization of composition with the leading role of concert principles, which are implemented, first of all, in the field of timbre-textured strategies. Increased attention to timbre, rhythm, textured pattern pushes the melodic factor into the background. The author applies the technique of concerting of small orchestral groups, introducing brief solo replicas-inserts in a dialogical presentation. The traditional solo virtuosity is replaced by the concert virtuosity of the orchestra. The main performing principle of the concert as a genre refers to the timbral aspect of the composition.
Keywords: Snejana Pyslar, symphonic works, Concert Music, concerto for orchestra, timbral dramaturgy, orchestral style