STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
CONCERT PENTRU UN COMPOZITOR ВЛАДИМИРА БЕЛЯЕВА: КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ARTICOL

В статье анализируется инструментальный цикл „Concert pentru un compozitor” (Концерт для композитора) Владимира Беляева, одного из ведущих представителей композиторской школы Республики Молдова. В результате анализа делается вывод о том, что цикл В. Беляева — оригинальное произведение, не имеющее аналогов в композиторском творчестве Молдовы. Оно воплощает необычную композиционно-драматургическую и темброво-инструментальную идею, сочетая в себе особенности нескольких жанров, таких, как концерт, сюита, симфония, «венок сонетов». Concert pentru un compozitor — произведение зрелого мастера, музыка которого приносит истинную радость всем, кто с ней соприкасается.
Ключевые слова: концерт, сюита, симфония, инструментальный цикл, венок сонетов

În articolul prezentat se analizează ciclul instrumental „Concert pentru un compozitor” semnat de Vladimir Beleaev, unul dintre cei mai remarcabili reprezentanți ai școlii componistice din Republica Moldova. În urma analizei, s-a concluzionat că ciclul lui V. Beleaev este o compoziție strălucitoare, unică în componistica din Moldova. El întruchipează o idee compozițional-dramaturgică originală, îmbinând totodată particularitățile mai multor genuri, cum ar fi concertul, suita, simfonia, dar și, într-o oarecare măsură, ale „cununii de sonete”. „Concert pentru un compozitor” este o operă a unui maestru matur ale cărui lucrări aduc o adevărată bucurie tuturor celor care vin în contact cu ele.
Cuvinte cheie: concert, suită, simfonie, ciclu instrumental, cunună de sonete, postscriptum

The presented article analyzes the instrumental cycle „Concerto for a Composer” signed by Vladimir Beleaev, one of the most remarkable representatives of the composition school in the Republic of Moldova. Following the analysis, it is concluded that V. Beleaev’s cycle is a brilliant composition that has no analogues in Moldovan composition. He embodies an original compositional-dramatic idea, combining, at the same time, the particularities of several genres, such as concerto, suite, symphony, but also, to some extent, a wreath of sonnets. „Concerto for a Composer” is a work by a mature master whose works bring real joy to all who come in contact with them.
Keywords: concerto, suite, symphony, instrumental cycle, sonnet wreath, postscript