STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
CÂNTECUL PROPRIU-ZIS DIN VALEA NISTRULUI ÎN CULEGERILE DE FOLCLOR DIN SECOLUL XX (ÎN BAZA COLECȚIEI DOINE, CÂNTECE, JOCURI DE GLEB CIAICOVSCHI-MEREȘANU)
ARTICOL

Articolul este dedicat unei colecții remarcabile de folclor muzical românesc din Basarabia, cules și descifrat de Gleb Ciaicovschi-Mereșanu, profesor universitar, etnomuzicolog, muzicolog, personalitate marcantă a culturii naționale. În special, autorul articolului s-a oprit asupra melodiilor din satele nistrene — cea mai mare parte a acestora aparținând speciei lirice de cântec propriu-zis — prezente în culegere, o noutate la momentul apariției culegeri. De asemenea, au fost analizate principiile științifice de notare și clasificare a materialelor, a fost relevat impactul lor pentru studiile științifice ulterioare. Pentru a scoate în evidență importanța colecției, a fost efectuată o scurtă trecere în revistă a unor culegeri de folclor ce conțin melodii din spațiul nistrean, apărute de-a lungul timpului, începând cu perioada interbelică. Concluziile relevă faptul că „Doine, cântece, jocuri” de G. Ciaicovschi-Mereșanu a constituit un punct de reper ce a marcat și a condiționat apariția unor noi colecții de folclor de înaltă ținută științifică.
Cuvinte-cheie: colecție de folclor, Gleb Ciaicovschi-Mereșanu, cântec propriu-zis, folclor din spațiul nistrean

The article is focused on a remarkable musical collection of Romanian folklore from Bessarabia, collected and transcribed by Gleb Tchaikovschy-Mereshanu — university professor, ethnomusicologist, musicologist, a remarkable personality of the national culture. The author of the article focused especially on the melodies collected in the villages situated on both sides of the River Dniester, attributed to the lyrical vocal genre of the proper song that was a novelty at the time of the publication. The scientific principles of transcribing and classification and their impact on the future scientific papers were also analyzed in the article. In order to emphasize the importance of the analyzed collection, the author presented a brief overview of some other musical folklore collections, which include melodies from the Dniester area, published since the beginning of the interwar period. The author remarks that the analyzed collection “Doine, cantece jocuri” by Gleb Ciaicovschi Meresanu was a scientific milestone, which conditioned the publication of new folklore collections of high scientific value.
Keywords: folklore collection, Gleb Ciaicovschi-Mereșanu, proper song, folklore from the Dniester area