STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
VALORIFICAREA ELEMENTULUI FOLCLORIC ÎN SUITELE COMPOZITORULUI GHEORGHE NEAGA
ARTICOL

Printre caracteristicile stilistice ale creației lui Gheorghe Neaga se face remarcată valorificarea materialului tematic de proveniență națională aflat în strânsă legătură cu melosul popular autohton. Obiectivul articolului de față este scoaterea în evidență a unui șir de exemple observate în opusurile create în genul de suită, în care, deși nu vor fi găsite citate directe sau imitații din folclor, Gheorghe Neaga reușește să găsească o modalitate de regândire a elementului folcloric la nivel intonativ, melodic, ritmic etc., prin care muzica genuină să capete o ușoară însemnătate științifică. Incluse în partiturile tuturor suitelor prin cele mai originale metode, diferite elemente ritmice, melodice sau modale relatează despre atașamentul continuu al autorului pentru melodia străbună.
Cuvinte-cheie: suită, folclor, element folcloric, valorificare, procedeu, metodă, stil

Among the stylistic characteristics of Gheorghe Neaga’s music stands out the valorification of the thematic material with national origins in close connection with the local folk song. The purpose of this article is to highlight some examples observed in suite genre opuses, in which, although no direct quotations or imitations from folklore will be found, Gheorghe Neaga manages to find a way of rethinking the folkloric element at the intonation, melodic or rhythmic level, through which genuine music acquires a slight scientific significance. Included in the scores of all suites by the most original methods, various rhythmic, melodic or modal elements it tells about the author’s continued attachment to the ancestral song.
Keywords: suite, folklore, folkloric element, valorification, procedure, method, style