STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
ACORDEONUL CA INSTRUMENT MUZICAL ÎN CONTEXTUL ARTEI INTERPRETATIVE TRADIȚIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN SEC. XX–XXI
ARTICOL

În acest articol ne propunem să abordăm unele probleme legate de dezvoltarea artei interpretative tradiționale din Republica Moldova. Având în obiectiv studiul acordeonului, pentru a percepe rolul său ca instrument popular, reflectat prin implantarea sa în mediul tradițional, evoluție, repertoriu și reprezentanți instrumentiști (lăutari), a fost necesară consultarea unor diferite surse istorice, etnologice, etnomuzicologice, inclusiv surse din spațiul virtual. Un rol esențial l-au avut interviurile realizate cu mai multe personalități/reprezentanți ai muzicii tradiționale, care ne-au relatat date importante despre acordeon în Republica Moldova, acoperind perioada de timp a sec. XX – înc. sec. XXI. A fost întreprinsă o încercare de clasificare a varietății repertoriale a acordeonului utilizând criterii precum: domeniul artistic, contextul social, funcțional, diacronc, aplicativ, etc. Problematica anunțată în mod sumar în articolul de față este vastă, având un caracter complex și necesită studii ulterioare aprofundate.
Cuvinte-cheie: acordeon, lăutari, folclor muzical instrumental, repertoriu folcloric, orchestră de muzică populară, mediu urban, mediu rural

In this article we aim to approach some issues related to the development of traditional interpretative art in the Republic of Moldova. With the aim of studying the accordion, it has been necessary to consult different sources such as historical, ethnological, ethnomusicological and the Internet, in order to perceive its role as a folk instrument, reflected by its implantation in the traditional environment, evolution, repertoire and instrumental representatives (fiddlers). A key role was played by interviews with several personalities / representatives of traditional music, that gave us important facts about the accordion in the Republic of Moldova, covering the time of the 20th and the beginning of the 21st centuries. An attempt was made to classify the accordion repertoire variety using criteria such as the artistic domain, the social, functional, diachronic, applicative context, etc. The scientific problems announced in the article requires a thorough complex study in the future.
Keywords: accordion, fiddlers, instrumental musical folklore, folkloric repertoire, folk music orchestra, urban environment, rural environment