STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
DUMITRU BLAJINU — ÎNTEMEIETORUL ORCHESTREI FOLCLOR: UNELE FILE DOCUMENTARE
ARTICOL

Autorul intenționează să pună în valoare o serie de materiale inedite din arhiva IPNA Compania Teleradio-Moldova (TRM), incluse în dosarul personal al dirijorului Dumitru Blajinu și, parțial, al altor muzicieni, care oferă prețioase informații la temă, fiind reflectate în diverse decizii și hotărâri oficiale, în extrasele din procesele verbale, în programele de emisiuni radio și TV, cărora li se pot alătura și relatările de presă, inclusiv mărturiile și opiniile artiștilor vremii. Documentele arhivistice studiate sunt — în general — puțin cunoscute, slab problematizate și cvasi neabordate în câmpul etnomuzicologiei naționale, din păcate, încă puternic influențată și mecanic anchilozată de viziunea ideologică retrogradă și conservatoare a istoriografiei sovietice. Informațiile documentare demonstrează irevocabil faptul, ca anul fondării orchestrei Folclor este 1967.
Cuvinte-cheie: orchestra Folclor, Dumitru Blajinu, cronologie, muzică populară/neo-tradițională, propagandă mediatică, epoca sovietică, fosta RSS Moldovenească.

The author aims to highlight a number of unique materials from The Archives of the National TV&Broadcasting Company of The Republic of Moldova (IPNA Compania „Teleradio-Moldova”), included into the personal file of the conductor Dumitru Blajinu and other musicians of the Folclor orchestra, which provide valuable information on the subject, reflected in various official decisions, in the excerpts from the minutes, in radio and TV programs, including some testimonies of artists of the epoch. The studied documents are — in general — little known and poorly problematic in the field of national ethnomusicology, still strongly influenced and mechanically anchored by the retrograde ideological vision of Soviet historiography. The documentary information irrevocably proves the fact that the year of the foundation of the Folclor orchestra is 1967.
Keywords: Folclor orchestra, Dumitru Blajinu, history, folk/neo-traditional music, media propaganda, Republic of Moldova