STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
EXPRIMAREA ARTISTICĂ ŞI SENSIBILIZAREA CULTURALĂ — CALEA SPRE O EDUCAŢIE DE CALITATE
ARTICOL

Educația estetică presupune un demers metodic de integrare a individului într-un dispozitiv de influențe atât formale, școlare, prin intermediul unor discipline cu specific artistic, cât și extrașcolar/nonformal, prin valorificarea unor prilejuri speciale ce se studiază dincolo de școală, dar care, independent sau corelativ cu aceasta, sensibilizează ființa față de frumos, potențează trăirile artistice, formează și consolidează gustul estetic autentic. Educația pentru artă denotă un anumit mod de a vedea umanul, o filozofie de viață aparte, o viziune despre ce este mai de preț pentru devenirea ființei. Importanța pe care prețuirea artei o capătă în societate dă măsura valorică a respectivei societăți, a rafinamentului și altitudinii sale axiologice. Educația pentru artă este deschizătoare de noi orizonturi, pentru că ea dezvoltă spiritul interogativ, reflexiv. Arta și frumosul constituie astfel de privilegii culturale ce nu se ivesc de la sine, ci se cuceresc printr-o continuă inițiere, formare, experimentare a raporturilor cu acestea.
Cuvinte-cheie: exprimarea artistică, sensibilizarea culturală, învăţământ artistic, comunicare artistică, cultură artistic-estetică, învăţământ non-formal, educaţie extraşcolară

Aesthetic education requires a methodical approach to integrating the individual into a system of influence both formal, educational, through specific artistic and extra-curricular/non-formal disciplines, by making use of special opportunities that are studied outside school, but which, independently or in correlation with it, make the human being aware of beauty, enhance artistic feelings, form and consolidate the authentic aesthetic taste.
Art education denotes a certain way of seeing the human, a special philosophy of life, a vision of what is most precious for becoming a human being. The importance of art appreciation in society gives the value measure of that society, its refinement, and axiological altitude. Art education is opening new horizons because it develops the questioning and reflective spirit. Art and beauty are such cultural privileges that do not arise by themselves, but are conquered by continuous initiation, training and experimentation of the relations with them.
Keywords: artistic expression, cultural awareness, artistic education, artistic communication, artistic-aesthetic culture, non-formal learning activities, extracurricular education