STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
ГАСТРОЛИ ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРЫ В КИШИНЕВЕ В СООБЩЕНИЯХ МИЛАНСКОЙ ПРЕССЫ 1900-1912 ГГ.
ARTICOL

Изучены гастрольные выступления итальянских оперных артистов на сцене «Пушкинской аудитории» Кишинева на основе публикаций в миланской театральной прессе. Проанализирован репертуар, состав трупп, особенности вокальных и артистических талантов главных исполнителей. Внимание уделено взаимодействию артистов и местной публики во время представлений, чествованию примадонн во время спектаклей. Реконструированы гастрольные маршруты компаний Ф. Кастеллано, братьев Гонзалез, других выступающих в Кишиневе оперных коллективов, а также изучены факты биографии ведущих артистов и место кишиневских бенефисов в их профессиональном становлении.
Ключевые слова: гастрольные туры, компания Ф. Кастеллано, компания братьев Гонзалез, «Пушкинская аудитория» в Кишиневе, итальянская опера

Articolul studiază evoluarea artiştilor de operă italieni pe scena Publicului puşkinist în timpul turneelor din Chişinău pe baza publicaţiilor din presa teatrală din Milano. Se analizează repertoriul, compoziţia trupelor, particularităţile capacităţilor vocale şi artistice ale interpreţilor principali. Se acordă atenţie interacţiunii artiştilor cu publicul local în timpul reprezentărilor şi elogierii primadonelor în timpul spectacolelor. Au fost reconstituite traseele turneelor companiilor F. Castellano, a fraţilor Gonzalez, a altor colective de operă care au evoluat la Chişinău. În scopul stabilirii etapelor de formare profesională a artiştilor renumiţi, au fost investigate datele biografi ce ale acestora, precum şi spaţiile publice unde au avut loc spectacolele de binefacere din Chişinău.
Cuvinte-cheie: turnee, compania F. Castellano, compania fraţilor Gonzalez, Publicul puşkinist la Chişinău, opera italiană

The article examines the performances of the Italian opera artists on the stage of the Pushkin audience during their tours in Chisinau on the basis of the publications in the Milan theatre press. The opera repertoire, the composition of the troupes, the features of the vocal and artistic talents of the main performers are analyzed. Attention is paid to the interaction of the artists’ and the local audience during the performances, to the prima donnas honouring during the play. The tour routes of F. Castellano’s, the Gonzalez Brothers’ companies and of other opera groups, performing in Chisinau, have been reconstructed.
In order to establish the stages of the professional development of the leading artists, their bibliographical data as well as the public spaces where their benefit performances took place in Chisinau have been studied.
Keywords: artistic tours, F. Castellano’s Company, the Gonzalez Brothers’ Company, the Pushkin audience in Chisinau, Italian opera