STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
ПЕДАГОГИ-ПИАНИСТЫ КИШИНЁВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШКОЛЫ ФЛОРИКИ МУЗИЧЕСКУ
ARTICOL

В 1921 году в состав фортепианного отдела Консерватории Музыки и Драматического Искусства в Бухаресте вошёл новый молодой преподаватель – Флорика Музическу, сразу заявившая о себе как талантливый педагог и бесспорный творческий лидер. Уже в первое десятилетие педагогической деятельности ею были заложены основы собственной фортепианно-исполнительской школы, воспитавшей новое поколение блестящих музыкантов.
Данная статья посвящена трем представителям кафедры общего фортепиано Кишинёвской консерватории ’50-’70-х годов XX века (Т. Войцеховская, В. Енчмен, Н. Котелева), выпускницам выдающейся румынской пианистки.
Ключевые слова: фортепианная школа, личность, Ф. Музическу, исполнительские традиции, педагогические принципы, интерпретация, общее фортепиано, творческая деятельность

Florica Musicescu şi-a început activitatea profesorală în anul 1921, când a păşit pentru prima dată pragul Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti (Departamentul Pian). Deja din primul deceniu al activităţii sale pedagogice, Florica Musicescu a pus bazele propriei şcoli pianistice, care a lansat ulterior o generaţie nouă de muzicieni remarcabili. Acest articol este dedicat pianistelor T. Voiţehovsсhi, V. Encimen şi N. Koteleva – discipole ale excelentei pianiste române Florica Musicescu, care au activat în anii ’50-’70 ai secolului XX în cadrul Conservatorului de Stat din Chişinău (catedra Pian general).
Cuvinte-cheie: şcoală de pian, personalitate, Florica Musicescu, tradiţii performante, principii pedagogice, interpretare, pian general, activitate creativă

Florica Musicescu began her teaching activity in 1921, when for the first time, she, as a new young collaborator, joined the Piano Department of the Conservatory of Music and Dramatic Art in Bucharest. She immediately showed herself as a talented teacher and indisputable creative leader. Already in the fi rst decade of her pedagogical activity, she laid the foundations of her own piano-performing school, which in the future trained a new generation of remarkable musicians. Th is article is dedicated to the pianists T. Voitehovsky, V. Enchmen and N. Koteleva – disciples of the excellent Romanian pianist Florica Musicescu who worked in the 50s – 70s of the 20th century at the General Piano Department of the Chişinau State Conservatory.
Keywords: piano school, personality, F. Musicescu, performing traditions, pedagogical principles, interpretation, general piano, creative activity