STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
CODUL ENESCU Г. ЧОБАНУ: ОСОБЕННОСТИ ЛАДОГАРМОНИЧЕСКОЙ И ФАКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ARTICOL

Произведение Codul Enescu для струнного оркестра Г. Чобану представляется оригинальным и самобытным по своему творческому методу. Здесь происходит своеобразный диалог композитора с румынским Маэстро.
Г. Чобану создает яркое сочинение, основанное на выявлении и последующем собственном прочтении общих особенностей стиля Дж. Энеску – ее музыкально-логических кодов. Композитор использует особую гетерофонно-полифоническую фактуру с переменным количеством голосов, а также применяет интенсивную хроматизацию материала на основе полимодальной двенадцатитоновости и «техники вытягивания», что характеризует в целом принципы новой модальности.
Ключевые слова: творчество Г. Чобану, гетерофонно-полифоническая фактура, новая модальность

Prin metoda sa creativă, compoziţia Codul Enescu pentru orchestra de coarde de Gh. Ciobanu este o operă originală şi distinctivă. Aici are loc un dialog neobişnuit între compozitor şi maestrul român. Gh. Ciobanu creează o compoziţie pasionată, bazată, mai întâi, pe identifi carea, iar mai apoi pe citirea personală a trăsăturilor generale ale stilului lui G. Enescu – codurile sale muzical-logice. Compozitorul foloseşte o textură heterofono-polifonică specială cu un număr variabil de voci, aplicând, de asemenea, cromatizarea intensivă a materialului pe baza a douăsprezece tonuri poli-modale şi a tehnicii de întindere, care caracterizează, în general, principiile noii modalităţi.
Cuvinte-cheie: creaţia lui Gh. Ciobanu, textură heterofono-polifonică, modalitate nouă

The piece „Codul Enescu” for string orchestra by Gh. Ciobanu appears to be original and distinctive in its creative method.
Here a kind of dialogue between the composer and the Romanian Maestro takes place. Gh. Ciobanu creates a vivid composition based on the identification and subsequent personal reading of the general features of G. Enescu’s style – his musical and logical codes.
The composer uses a special heterophonic-polyphonic texture with a variable number of voices, and also applies intensive chromatization of the material based on polymodal twelve-tone and “stretching technique”, which characterizes the principles of the new modality in general.
Keywords: creativity of Gh. Ciobanu, heterophonic-polyphonic texture, new modality