STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
ГЕРОИНИ ФРАНЦУЗСКИХ ОПЕР В ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАРИИ ЧЕБОТАРИ
ARTICOL

М. Чеботари наряду с высокими достижениями в музыке немецких, итальянских и русских композиторов,заявила о себе и как выдающаяся исполнительница главных партий во французских операх. Замечательным результатам способствовали обладающий должной плотностью и колоратурной техникой небольшой, лирической голос, безупречное ощущение стиля и совершенное владение французским языком. Немаловажную роль сыграли яркие внешние данные и незаурядные сценические способности артистки, позволявшие ей с блеском воплощать на сцене драматургически сложные роли: Антония – в «Сказках Гофмана» Ж. Оффенбаха, Манон – в одноименной опере Ж. Массне, Кармен и Микаэлы – в «Кармен» Ж. Бизе.
Ключевые слова: Мария Чеботари, французская опера, роль, партия, образ, исполнение, запись

Pe lângă succesele remarcabile obţinute în interpretarea muzicii compozitorilor germani, italieni şi ruşi, Maria Cebotari s-a afi rmat cu desăvârşire şi în roluri principale din operele franceze. Aceste rezultate au fost obţinute datorită vocii sale lirice, compacte şi solide, tehnicii performante în agilitatea şi coloratura vocii, simţului impecabil al stilului şi cunoaşterii perfecte a limbii franceze. La realizarea artistică a primadonei a contribuit nu numai vocea sa inconfundabilă, dar şi capacităţile scenice deosebite, care i-au ajutat să se transpună totalmente în chipul personajelor pe care le-a interpretat. Aici putem aminti următoarele roluri: Antonia – din Poveştile lui Hoff mann de Jacques Off enbach, Manon – din opera cu acelaşi nume de Jules Massenet, Carmen şi Mihaela – din opera Carmen de G. Bizet.
Cuvinte-cheie: Maria Cebotari, opera franceză, rol, partidă, chip, interpretare, înregistrare

M. Cebotari, besides her remarkable achievements obtained in the interpretation of the music of German, Italian and Russian composers, asserted herself completely as an outstanding performer of the leading roles in French operas. These results were obtained due to the compact and solid lyrical voice, the performing techniques in the agility and coloratura of the voice, the impeccable sense of style, and a perfect knowledge of the French language. Not only her unmistakable voice but also her special stage abilities contributed to the artistic realization of the prima donna, which helped her totally transform into the image of the characters she played. Here we can mention the following roles: Antoninaia in J. Off enbach`s Tales of Hoff man, Manon in the opera of the same name by J. Massenet, Carmen and Michaela in the opera Carmen by G. Bizet.
Keywords: Maria Cebotari, French opera, role, part, image performance, recording