STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
ELABORAREA PROFESIOGRAMEI PENTRU SOLIȘTI VOCALI
ARTICOL

În acest articol este prezentată profesiograma pentru solişti vocali, în funcţie de cerinţele profesiei (conform Declaraţiei de la Bologna), de domeniul aplicării cunoştinţelor profesionale, precum şi în baza anchetării şi chestionării absolvenţilor profesiei date. În procesul educaţional al învăţământului superior din ultimul deceniu conceptul de metodologie a fost stabilit ca o ramură a cunoştinţelor care concentrează principiile de înţelegere ale conţinutului subiectului activităţii profesionale. În instituţiile de învăţământ artistic superior un aspect esenţial în dezvoltarea profesională a unui solist vocal – viitor profesor de canto – este relaţionat specificului pregătirii individuale a studentului în clasa de canto, spectrului larg de cunoştinţe şi deprinderi din domeniul de activitate, de cunoştinţele aferente aspectelor de pedagogie, psihologie, PFPA (Pregătirea Fizică Profesional-Aplicativă) şi a trening-ului mintal etc.
Cuvinte-cheie: profesiogramă, instituţii de învăţământ artistic, solist vocal, competenţe

This article presents the professiogram for vocal lead singers, according to the requirements of the profession (according to the Bologna Declaration) and the field of application of professional knowledge, as well as based on the survey and questioning of graduates of the given profession. In the last decade, within the higher education process, the methodological concept has been established as a branch of knowledge that concentrates the principles of understanding the content of the subject of the professional activity. In higher education institutions, an essential aspect in the professional development of a vocal lead singer – future singing teacher – is related to the specifi c of the individual training of the student in the class, the broad spectrum of knowledge and skills in the fi eld of activity and knowledge related to aspects of pedagogy, psychology, PAPT (Professional-Applied Physical Training) and mental training, etc.
Keywords: professiogram, institutions of artistic education, vocal soloist, skills