STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
SIGNIFICANCE OF MUSICAL INSTRUMENTS IN THE FORMATION OF THE VIENNESE CLASSICAL SCHOOL
ARTICOL

In our time, when in many fi elds of knowledge, including art, new technologies that simplify the study of signifi cant layers of culture are introduced, it is necessary to pay attention to the primary sources that carry a true idea of the essence of the problem in order to preserve genuine knowledge of that problem. The article examines issues concerning the formation of the Vienna Classical School in the context of the interrelation of the composer’s idea, its execution and the conformity of the instrument on which the idea is realized. This process is being considered in the historical space which led to the emergence of new ideas corresponding to that time. Attention is drawn to the instruments of famous Austrian masters associated with the state history and historical fi gures. It also deals with the problem of authentic performance and the possibility of precious instruments preservation as well as high culture in general.
Keywords: salon, pianoforte, compass, dynamics, mechanics, model

La etapa actuală, când în majoritatea domeniilor cunoaşterii, inclusiv în artă, sunt introduse noi tehnologii care simplifi că cercetarea straturilor fundamentale ale culturii, pentru a păstra informaţia autentică a problemelor este necesar să se acorde atenţie surselor primare care transmit o imagine reală a esenţei acestor probleme. Articolul tratează teme legate de formarea Şcolii clasice din Viena în contextul interacţiunii dintre concepţia artistică a compozitorului şi transpunerea acesteia în fapt, în dependenţă de instrumentul muzical la care se realizează ideea. Acest proces este prezentat într-un spaţiu istoric care generează apariţia unor concepţii noi corespunzătoare timpului dat. Se atrage atenţia asupra instrumentelor muzicale ale unor renumiţi maeştri din Austria, care au avut o tangenţă nemijlocită atât cu istoria dezvoltării statului cât şi cu personalităţile de vază ale perioadei respective. Se pune accent pe interpretarea originală, pe necesitatea păstrării instrumentelor muzicale de valoare, precum şi pe gradul înalt de cultură al interpreţilor.
Cuvinte-cheie: salon, pian, gamă, dinamică, mecanică, model