STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
СИМФОНИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ ИЗ ВЕСТСАЙДСКОЙ ИСТОРИИ Л. БЕРНСТАЙНА В АСПЕКТЕ ДИРИЖЕРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ARTICOL

Статья посвящена исполнительскому анализу Симфонических танцев Л. Бернстайна. Автор акцентирует внимание на изучении средств музыкальной выразительности в контексте дирижёрской трактовки. Анализируются темп, метро-ритм, агогика, динамика, артикуляция, оркестровая палитра, тембровый ансамбль и лейтмотивы произведения. Особое внимание уделяется выявлению исполнительской интерпретации элементов, характерных для джазовых стилей (бибоп, свинг, блюз, „прохладный” джаз), а также танцевальных ритмов латиноамериканского происхождения (мамбо, ча-ча) и их взаимосвязи с содержанием оркестрового произведения. Вместе с тем, даны рекомендации по дирижёрской аппликатуре.
Ключевые слова: симфонические танцы, Леонард Бернстайн, Вестсайдская история, дирижёрская аппликатура, джаз, свинг, мамбо, ча-ча

Acest articol este dedicat analizei interpretative a Dansurilor simfonice ale lui L. Bernstein. Autorul se concentrează asupra studierii mijloacelor de expresivitate muzicală în contextul interpretării dirijorale. Sunt analizate tempoul, metro-ritmul, agogica, dinamica, articulaţia, paleta orchestrală, ansamblul timbral şi leitmotivele operei. O atenţie deosebită este acordată identificării şi evidenţierii interpretative a elementelor caracteristice stilurilor de jazz (bebop, swing, blues, cool jazz), precum şi ritmurilor de dans de origine latino-americană (mambo, cha-cha), evidenţiindu-se corelaţia acestora cu conţinutul lucrării orchestrale. De asemenea, sunt oferite recomandări cu privire la tehnica dirijorală.
Cuvinte-cheie: dansuri simfonice, Leonard Bernstein, West Side Story, aplicare dirijorală, jazz, swing, mambo, cha-cha

This article is dedicated to a performance analysis of Bernstein’s Symphonic Dances. The author focuses on the study of means of musical expressiveness in the context of the conductor’s interpretation. The tempo, metro rhythm, agogics, dynamics, articulation, orchestral palette, timbre ensemble and the leitmotivs of the work are analyzed. Particular attention is paid to the identification and performing interpretation of elements of jazz styles features (bebop, swing, blues, cool jazz), as well as Latin American dance rhythms (mambo, cha-cha) and their relationship with the content of the orchestral work. Recommendations on conducting fingering are also given.
Keywords: symphonic dances, Leonard Bernstein, West Side Story, conducing fi ngering, jazz, swing, mambo, cha-cha