STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
ATELIERELE DE CREAȚIE LA BAUHAUS
ARTICOL

Școala Bauhaus a fost un eveniment de prim ordin în istoria arhitecturii și artei moderne, constituindu-se într-un adevărat fenomen, promovând simplitatea și raționalitatea formelor. Frumusețea și expresivitatea artistică a acestor forme trebuia să decurgă din utilitatea lor practică. Acest seminar pilot de arte și meserii a constituit un laborator de permanentă experimentare și realizare de lucrări artistice ce dovedesc o strânsă cooperare dintre artist, artizan și industrie.
Cuvinte-cheie: Bauhaus, artă, utilitate, ateliere, experimentare, arhitectură

The Bauhaus School was a first-rate event in the history of architecture and modern art, becoming a real phenomenon, promoting the simplicity and rationality of forms. The beauty and artistic expressiveness of these forms had to ensue from their practical utility. This pilot seminar of arts and craft s was a laboratory of permanent experimentation and realization of artistic works that prove a close cooperation between artist, craftsman and industry.
Keywords: Bauhaus, art, utility, workshops, experimentation, architecture