STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
FESTIVALUL DE TEATRU – PARTE A PROCESULUI TEATRAL CONTEMPORAN
ARTICOL

În ultimele decenii artele spectacolului capătă noi forme şi continuă să atragă publicul prin inovaţii artistice, experimente, iar producţiile culturale ocupă un segment semnifi cativ în viaţa socioculturală a societăţii moderne. Un rol important în promovarea valorilor şi simbolurilor culturale revine festivalului, ca un mecanism complex de comunicare dintre artişti-creatori, instituţii de profil, public spectator, producători. În cadrul unui festival pot fi stabilite, menţinute şi stimulate parteneriate artistice, iar în acest context importanţa unui festival capătă o nouă conotaţie, acesta devenind o parte a procesului teatral contemporan. Festivalul, ca activitate conexă a acestui proces, condiţionează progresul artelor spectacolului, fapt demonstrat prin diversitatea şi valoarea artistică a producţiilor teatrale prezentate în cadrul unui festival.
Cuvinte-cheie: festival de teatru, proces teatral contemporan, arte ale spectacolului, dialog intercultural, diversitate culturală

In the last decades, the theatrical arts take on new forms and continue to attract audiences through artistic innovations, and the cultural productions occupy a significant segment in the socio-cultural life of modern society. Festivals have a great role in promoting the cultural values and symbols, being a complex mechanism of communication among artists-creators, artistic institutions, the public and producers. Within a festival it is possible to establish, maintain and stimulate artistic partnerships, and in this context the importance of a festival acquires a new connotation, this becoming a part of the contemporary theatrical process. The festival, as a related activity of this process, conditions the process of performing arts, fact which has been demonstrated by the diversity and the artistic value of the theatrical productions presented at a festival.
Keywords: theatre festival, contemporary theatre process, performing arts, intercultural dialogue, cultural diversity