STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
IDENTITATE CULTURALĂ: DELIMITĂRI CONCEPTUALE
ARTICOL

Trăim într-o lume marcată de tensiuni şi conflicte, într-o lume de schimbări rapide şi multiple (economice, sociale, educaţionale, politice şi, nu în ultimul rând, culturale). Cultivarea identităţii culturale devine impetuos necesară. Identitatea culturală este o temă conectată la necesităţile actuale ale Republicii Moldova care revine ca o problemă de maximă relevanţă, constituind un proces fundamental al societăţii de astăzi. În defi nitiv, problema care se pune în studiul nostru constă în determinarea, formarea şi cultivarea identităţii culturale a ţării noastre.
Cuvinte-cheie: identitate, cultură, identitate culturală, naţiune, naţional, popor

We live in a world marked by tensions and confl icts, in a world of rapid and multiple changes (economic, social, educational, political and, last but not least, cultural). Cultivating the cultural identity is urgently needed. Cultural identity is a topic connected to the current needs of the Republic of Moldova, it returns as a matter of the utmost relevance, constituting a fundamental process of today’s society. Ultimately, the problem in our study is to determine, to form and cultivate the cultural identity of our country.
Keywords: identity, culture, cultural identity, nation, national, people