STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
IMPACTUL CRIZEI MONDIALE ASUPRA ARTISTULUI
ARTICOL

Noua criză mondială determinată de extinderea pandemiei cu virusul COVID-19 la scară globală a impus o serie de adaptări și reconfi gurări nu numai în ceea ce privește distanțarea socială, tele-munca sau instruirea online, ci și o serie de abordări diferite în domeniul educației artistice și a culturii. Efectele cauzate de criză produc o serie întreagă de discrepanțe în domeniul învățământului artistic care îi pot altera dimensiunile sale culturale. Dimensiunile culturale ale învățământului artistic se axează pe resursele didactice și pe obiectivele educației estetice, dar și pe mijloacele specifice. Aceste obiective sunt structurate pe baza unui sistem de valori la care au aderat treptat toți factorii educaționali. Mutațiile ce se produc datorită distanțării sociale se reflectă și asupra artei, având, în cele din urmă, legătură cu trăirile și emoțiile specifice spiritului artistic.
Cuvinte-cheie: artă, materie, formă, spirit, criză, tradiție, tehnologie, metamorfoză

The new global crisis caused by the spread of the COVID-19 virus pandemic on a global scale has required a series of adaptations and reconfigurations not only in terms of social distancing, teleworking or online training, but also a number of diff erent approaches in the fi eld of artistic education and culture. The effects caused by the crisis produce in the fi eld of artistic education a whole series of discrepancies that can alter its cultural dimensions. The cultural dimensions of artistic education focus on the teaching resources and the objectives of aesthetic education, but also on specifi c means. These objectives are structured on the basis of a system of values to which all the educational factors have gradually adhered. The mutations that occur due to the social distance are also reflected on art, being ultimately related to the feelings and emotions specific to the artistic spirit.
Keywords: art, matter, form, spirit, crisis, tradition, technology, metamorphosis