STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
SENSUL IUBIRII ÎN LIRICA VOCALĂ ȘI CORALĂ A LUI VASILE SPĂTĂRELU PE VERSURI DE NICHITA STĂNESCU
ARTICOL

Articolul este dedicat analizei unor lieduri şi lucrări corale scrise de compozitorul ieşean Vasile Spătărel, pe versurile poetului Nichita Stănescu. Sunt analizate liedurile Scurtă baladă, Joc cu avioane şi Joc de seară, preluate din volumul de debut al poetului, Sensul iubirii, şi miniatura corală Către… . Autorul se opreşte asupra limbajului muzical-stilistic, aspectelor componistice şi a altor aspecte ce ţin de conceptualizarea şi transpunerea în muzică a operei stănesciene. Concluziile se referă la polivalenţa şi, totodată, la originalitatea abordărilor componistice ce surprind conţinuturile de esenţă filozofică, profund lirice ale verbului stănescian.
Cuvinte-cheie: Nichita Stănescu, Vasile Spătărelu, lirică poetică, lied, cântec, creaţie corală

The article is dedicated to the analysis of some lieds and choral works written by the composer from Iaşi Vasile Spătărelu on the lyrics of the poet Nichita Stănescu. The lieds Short Ballad, Game with Planes and Evening Game, taken from the poet’s debut volume, Meaning of Love, and the choral miniature To… are analyzed in this paper. The author focuses on the musical-stylistic language, the compositional aspect and other aspects related to the conceptualization and transposition into music of Stanescu’s works. The conclusions refer to the versatility and originality of the compositional approaches that capture the philosophical, deeply lyrical contents of Stanescu’s verb.
Keywords: Nichita Stănescu, Vasile Spătărelu, poetic lyric, lied, song, choral creation