STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ИСКУССТВО МАРИИ ЧЕБОТАРИ В ВОКАЛЬНО-СИМФОНИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЕНСКИХ КЛАССИКОВ
ARTICOL

В статье помещена информация о достижениях М. Чеботари в вокально-симфонических произведениях композиторов эпохи Венского классицизма: Й. Гайдна, В.А. Моцарта и Л. ван Бетховена. Собраны и проанализированы уникальные, малоизвестные материалы об участии певицы в многочисленных концертах Вены и других городов Австрии, где исполнялись их сочинения. Большой интерес для исследования представляет критика из газет того времени, которые являются основным источником по теме. Дополнительно указываются даты, места и участники концертов.
Ключевые слова: Мария Чеботари, венские классики, оратория, реквием, вокальная симфония

Articolul conţine informaţii despre realizările artistice ale Mariei Cebotari în interpretarea creaţiilor vocal-simfonice ale compozitorilor clasici vienezi: J. Haydn, W.A. Mozart şi L. van Beethoven. Sunt colectate şi analizate materiale inedite, puţin cunoscute despre participarea cântăreţei la numeroase concerte din Viena şi din alte oraşe austriece, unde erau interpretate operele maeştrilor. Un interes deosebit pentru cercetare prezintă materialele critice publicate în ziarele de atunci, care constituie principala sursă de informare referitor la tema dată. De asemenea, se indică timpul exact, locul şi participanţii la concerte.
Cuvinte-cheie: Maria Cebotari, clasici vienezi, oratoriu, requiem, simfonie vocală

The article contains information about the achievements of M. Cebotari in the interpretation of the vocal-symphonic works of the composers of the Viennese classical era: J. Haydn, W.A. Mozart and L. van Beethoven Unique, little-known materials about the singer’s participation in numerous concerts in Vienna and other cities of Austria, where their compositions were performed are collected and analyzed. Of great interest for the study are the critical materials published in the newspapers of that time, which are the main source of information on the subject. Additionally, the dates, places and participants of the concerts are indicated.
Keywords: Maria Cebotari, Viennese classics, oratorio, requiem, vocal symphony